Kto może wziąć udział?

W projekcie weźmie udział 288 osób, w tym 150 kobiet i 138 mężczyzn zainteresowanych uzyskaniem wsparcia oferowanego w projekcie w zakresie podniesienia kompetencji z języka angielskiego.

KRYTERIA UCZESTNICTWA:
1) Projekt skierowany jest wyłącznie do osób, które na dzień przystąpienia do Projektu spełniają następujące kryteria:
a) mieszkają na terenie województwa wielkopolskiego (w rozumieniu przepisów KC) w Poznaniu lub powiecie poznańskim
b) są w wieku powyżej 25 – 74 lata,
c) posiadają niskie kwalifikacje tj. posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, co oznacza, że edukacja zakończyła się najpóźniej na poziomie szkoły średniej (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum) lub szkoły zawodowej. Do grupy nie zaliczają się osoby, które ukończyły szkołę lub studium policealne.
d) Są osobami bezrobotnymi (zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy), biernymi zawodowo lub pracującymi.
e) Są osobami które nie uczestniczyły w programie Life Long Learning czyli są to osoby które dotąd nie uczestniczyły we wsparciu LLL w POKL (niezależnie od rodzaju działania).

WYJAŚNIENIE POJĘĆ:

Osoba bierna zawodowo – to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie jest uznawany za biernego zawodowo. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Pracujący –to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się ub szkolenie.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową- są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. Definicja określona na podstawie Wytycznych KE dot. monitorowania i ewaluacji EFS 2014-20202); 2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach); 3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.

Bezrobotni to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. W Projekcie „TIK i języki obce – kompetencje przyszłości” osoby bezrobotne muszą być zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Termin life long learning (LLL) rozumiany jest jako wszelkie działania związane z uczeniem się podjętym w życiu, w celu poszerzenia wiedzy, udoskonalenia umiejętności/kompetencji i/lub kwalifikacji z powodów osobistych, społecznych i/lub zawodowych. Realizacja założeń modelu
LLL może odbywać się w różnoraki sposób, m.in. poprzez: udział w szkoleniach, kursach zawodowych, studiach podyplomowych, udział w wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach, zajęciach e-learningowych. Warunkiem przyznania punktów w ramach kryterium premiującego Grupy docelowej III jest objęcie wsparciem wyłącznie osób, które dotąd nie uczestniczyły we wsparciu LLL w POKL
(niezależnie od rodzaju działania).